කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ඇරියත් ටිකකින් නවතී

Ad Code

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ඇරියත් ටිකකින් නවතී

අද (11) සති හතකට පසු කොළඹ කොටස් හුවමාරුව යලි ආරම්භ කළත් එය සුළු වේලාවකින් අත් හිටුවීමට සිදුවු බව වාර්තාවේ.
අද S&P සහ SL20 දර්ශක 10% ක අගයක් පමණක් වාර්තා වී තිබූ බවයි වාර්තා විය.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu