කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් වෙබ් කාඩ්පතක්

Ad Code

කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් වෙබ් කාඩ්පතක්

කොමර්ෂල් බැංකුව, වියදම් මනාව කළමනාකරණය කරගන්න හා අවදානම සඳහා අඩුවෙන් නිරාවරණය වන විවිධ හෝ විශේෂ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදාගත හැකි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් එකතු කරගත හැකි පෙර
ගෙවුම් කාඩ්පත් හදුන්වා
දීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙම කාඩ්පත් අතරට බහුවිධ වියදම් කාඩිපතක් අයත් වන අතර, එමගින් පවුලේ සාමාජිකයන්ට වියදම් කිරීම සඳහා නියමිත මුදලක් ලබාගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි.

මීට අමතරව අත්තර්ජාල ගනුදෙනු කටයුතු සඳහා භාවිත කිරීමට පෙරගෙවුම් වෙබ් කාඩ්පතක්ද හදුන්වා දීමට කටයුතු කළ බව ඔවුහු පවසති.

ඕනෑම කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවකින් හෝ සේවා ස්ථානයකදී රු.1,000ක් පෙර ගෙවුම් ගිණුමකට බැරකර පෙර ගෙවුමේ වියදම් කාඩිපතක් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබෙන අතර, එහිදී, ගැනුම්කරුවන් විසින් බැංකුවේ සම්මත KYC අවශ්‍යතා සම්පුර්ණ කළයුතු බවත්, අවුරුදු පහක් සඳහා වලංගු වන මෙම කාඞ්පත් සඳහා වාර්ෂික ගාස්තුවක් අය නොකරන බවත් ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu