රූපවාහිනි පරිශ්‍රයට ආ චතුර සේනාරත්නට කුනුහරුප කියා සේවකයින් එළවන හැටි

Ad Code

රූපවාහිනි පරිශ්‍රයට ආ චතුර සේනාරත්නට කුනුහරුප කියා සේවකයින් එළවන හැටි

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu