සුගිය සිංහල අවුරුදු උත්සවය නිමිති කොට පවත්වන්නට යෙදුණු ‘නීති පීඨ වසන්ත උදානය ‘ නමැති උත්සවයකදී අලියාට ඇස තැබීම තරගය නවීකරණය කර මහින්දට ඇස තැබීම හා මෛත්‍රීට ඇස තැබීමේ
නව තරගයක් හඳුන්වා දී තිබීණි.

ඒ සම්බන්ධ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය තුළ දැඩ් කථාබහකට ලක්වෙමින් හුවමාරුවෙමින් පවතී. පහත පළවන්නේ ඒවාය.