මහින්ද ජනාධිපතිතුමනි මෙන්න වැන්දා ගිය අය ආපහු ගන්න එපා - දයාවතී

Ad Code

මහින්ද ජනාධිපතිතුමනි මෙන්න වැන්දා ගිය අය ආපහු ගන්න එපා - දයාවතී

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu