ඝාතනයට ලක්වූ ක්ලබ් වසන්ත අතුරුගිරියේ ටැටූ සාප්පුව විවෘත කළ අවස්ථාවේ වීඩියෝව දෙරණ ටීවී ඉදිරිපත් කර තිබුනේ පහත පරිදිය.