සෙනසුරාදා (26) හා ඉරිදා (27) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

Ad Code

සෙනසුරාදා (26) හා ඉරිදා (27) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

power-cut-november-26-27
සෙනසුරාදා (26) හා ඉරිදා (27) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන


A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HEREඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu