චීන නෞකාව ගැන විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්

Ad Code

චීන නෞකාව ගැන විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්


ආන්දේලනය ඇති කළ යුවාන් වැන්ග් 5 චීන නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටීමට අවසර ලබාදීම ගැන විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එය පහතින්


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu