ජුනි 24 (සිකුරාදා), 25 (සෙනසුරාදා) සහ 26 (ඉරිදා) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන්

Ad Code

ජුනි 24 (සිකුරාදා), 25 (සෙනසුරාදා) සහ 26 (ඉරිදා) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන්

power-cut-june-24-25-26
 ජුනි මස 24 සිකුරාදා 25 සෙනසුරාදා සහ 26 ඉරිදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන් ඉහත දැක්වේ.


A B C D E F G H ආදී ලෙස ඔබ අයත්වන ප්‍රදේශය මෙතනින් Your Area HERE
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu