එක බෙරයක් පලාගත්තු ඇමතියා දෙවැනි බෙරේ ගසයි (බ්‍රහස්. කාටූන්)

Ad Code

එක බෙරයක් පලාගත්තු ඇමතියා දෙවැනි බෙරේ ගසයි (බ්‍රහස්. කාටූන්)

cartoon-mahindananda
 


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu