ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අනුව SLPP ආසන 13- SJB ආසන 04 - JJB ආසන 01

Ad Code

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අනුව SLPP ආසන 13- SJB ආසන 04 - JJB ආසන 01

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu