කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අනුව SLPP ආසන 12- SJB ආසන 06 - JJB ආසන 01

Ad Code

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය අනුව SLPP ආසන 12- SJB ආසන 06 - JJB ආසන 01

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu