ඇමති ප්‍රසන්න හා රාජ්‍ය ඇමති ඩී.වී. චානක වැඩභාරගත් හැටි

Ad Code

ඇමති ප්‍රසන්න හා රාජ්‍ය ඇමති ඩී.වී. චානක වැඩභාරගත් හැටි

Pix Sent By - Tourism Ministry Media Unit
editor@gossiplankanews.comඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu