රෑ දොළහට දිනක්ෂිගේ උපන්දිනේ ලබපු හැටියේ එක්කගෙන අවුට් ගිය සාරංග කේක් දීලා

Ad Code

රෑ දොළහට දිනක්ෂිගේ උපන්දිනේ ලබපු හැටියේ එක්කගෙන අවුට් ගිය සාරංග කේක් දීලා

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News

Close Menu