ප්ලේන් එකේදි සූර්වෙලා නටපු මන්ත්‍රීලා කවුද-බස්නාහිර මහ ඇමති එළවන්න කුමන්ත්‍රණ-තිරය පිටුපස කතා

Ad Code

ප්ලේන් එකේදි සූර්වෙලා නටපු මන්ත්‍රීලා කවුද-බස්නාහිර මහ ඇමති එළවන්න කුමන්ත්‍රණ-තිරය පිටුපස කතා

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu