මෙල්බර්න් බක්මහ උලෙළ 2018 (Melbourne, Australia)
http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/melbourne-new-year-festival-2018.html
Pix By -Wijitha Dewage/Rishi Dahanayake

හෙළ අවුරුදු උළෙල 2018 (Toronto, Canada)
http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/toronto-canada-new-year-festival-2018.html

ALABAND අපේ අවුරුදු උළෙල 2018 (Melbourne, Australia)
http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/alaband-australia-new-year-festival-2018.html
Pix By -Mystic Radiance Photography