1990 දශකය අගදී ලබාගත් විජයගේ පවුලේ ඡායාරූප ඇල්බමය (ඡායාරූප - දයාන් විතාරණ)