ජන සටන පාද යාත්‍රා - 1 වන දිනයේ ඡායාරූප
http://www.gallery.gossiplankanews.com/event/jana-satana-pada-yathra-1st-day-pictorial.html