අගුලු දැමූ අතරේ 'ලොකු වුණාම වෙන්නෙ කවුද?' ගීය නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය වේ

Ad Code

අගුලු දැමූ අතරේ 'ලොකු වුණාම වෙන්නෙ කවුද?' ගීය නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය වේ


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu