රන්ජන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි “C” සාමාර්ථයක්

Ad Code

රන්ජන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි “C” සාමාර්ථයක්


පසුගිය වසරේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා පෙනී සිටි හිටපු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා “C” සාමාර්ථයක් ලබා ගෙන තිබෙයි.
නීති විභාගය හැදෑරීම සඳහා
උසස් පෙළ විෂයන් 3 ද සමත් විය යුතු මුත් රන්ජන් ගිය වර උසස් පෙළ විෂයන් 3 කින් එකක් අසමත් විය. ඒ අනුව ඔහුගේ ඊළග ඉලක්කය වනු ඇත්තේ ලබන වසරේ උසස් පෙළින් විසයන් 3 ම සමත් කරගැනීම වන අතර එසේ සමත්වුවොත් ඔහුට නීතිය හැදෑරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.
සිය ප්‍රතිඵලය රන්ජන් රාමනායක සිය ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ මේසේ පළ කර තිබෙයි.ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu