ආවෙ වුහාන් වලින්ද කැස්ස වගේද අසා චීන ටැක්සි රියදුරු මගියා එළවයි (video)

Ad Code

ආවෙ වුහාන් වලින්ද කැස්ස වගේද අසා චීන ටැක්සි රියදුරු මගියා එළවයි (video)

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu