පුලියන්කුලමේ උපන් ඔලු දෙකක් ඇති වසු පැටවා

Ad Code

පුලියන්කුලමේ උපන් ඔලු දෙකක් ඇති වසු පැටවා


  මුලතිව්, ඔඩ්ඩුසුඩාන්, පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයේ
එළදෙනක් බිහි කළ

ඔළු දෙකක් සහිත ගව පැටියකු දැකබලා ගැනීම පිණිස විශාල ජනතාවක් පැමිණෙමින් සිටිති. ඔඩ්ඩුසුඩාන් ප්‍රදේශවාසීන් පැවැසුවේ ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතකුගේ නිවෙස් ඇති කළ එළදෙනක් විසින් මෙම අරුම පුදුම ඔළු දෙකේ ගව පැටියා බිහිකොට ඇති බවයි. ඔළු දෙකේ ගව පැටියාට ඇස් හතරක් පවතින අතර, මවු එළදෙන හා පැටියා සුවෙන් සිටින බවද ප්‍රදේශවාසීහු පැවැසූහ.
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Close Menu