ඒ නැහැදිච්ච උදාරි දැන් මගේ ලේලි නෙමෙයි.-සුරංග සතරසිංහ

Ad Code

ඒ නැහැදිච්ච උදාරි දැන් මගේ ලේලි නෙමෙයි.-සුරංග සතරසිංහ

ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Read Other News


Close Menu