ළහිරු පෙරේරාගේ ජනප්‍රිය ගීයක් වන රම්බරී ගීතය අලුතින් අර්ථ ගන්වන්නට දැරූ උත්සාහයක් පිළිබඳ සටහනක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරුවෙමින් පවතී. එම සටහන පහත පරිදිය.