Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor


reyqKq fiajh
mqoa.,sl wxYhg


rcfha .=jka úÿ,s ixia:djg wh;a ,xldfõ m%uqL fmf<a m%dfoaYSh .=jka úÿ,shla jk reyqKq fiajh ,nk cqks 1 jkod isg mqoa.,sl wxYhg nÿ§ ;sfnkjd'
mdvq msg mj;ajdf.k hk reyqKq fiajfha j¾;udk úhou ,laI 12 la muK nj;a wdodhu ,laI 5 la muK jk nj;a mejfik w;r fuh wf,ú lsÍfuka miq iKi udOH cd,h udislj ,laI 15 ne.ska jir folla f.jkakg fmdfrdkaÿ ù ;sfnkjd'

kj mqoa.,sl mßmd,kh hgf;a tu .=jka úÿ,sfha jevigyka fufyhùuo isÿ jk we;ehs jd¾;d jkjd'
.=jka úÿ,s ixia:d iNdm;s yâika iurisxy miq.shod ish Yd,dfõ§ iKi iNdm;s mS'ta'lsßjkafoksh fj; jir foll nÿ .súiqu m%odkh l< wjia:dj PdhdrEmfha ±lafjkjd'
----ගොසිප් ලංකා පාඨකයන්ට කෙරෙන මතක් කිරීමයි---
ඔබ මින් පෙර සම්බන්ධව සිටි ගොසිප් ලංකා නිවුස් ෆේස්බුක් පිටුව මේ වනවිට අවහිර වී ඇත.

දිනපතා නැවුම් තොරතුරු දැනගන්න
අලුතින් ඇරඹූ ගොසිප් ලංකා පිටුවට ලයික් කර නැවත සම්බන්ධවන්න මෙතැනින් යන්න.

https://www.facebook.com/gossiplankadotlk

Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat