I N S I D E L A N K A

Advertisements

Contact Gossip Editor

Gossip Lanka Latest


ud,sx.g tfrys
f*aia nqla /,a,la


udOHfõ§kag wjuka jk wdldrhg yeisÍu ksid l%slÜ l%Svl ,is;a ud,sx. iïnkaOfhka úkh mÍlaIKhla mj;ajk nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh Bfha iji okajd ;sfnkjd'
fï w;rjdrfha f*aia nqla Tiafia ud,sx.f.a l%shdj úfõpkh lrñka fldamdkaú; yd úfkdaod;aul .%e*sla ks¾udK rdYshla t<s±l ;sfnkjd' my; m<jkafka

tajdhska fldgils'


ud,sx.g tfrys f*aia nqla /,a, -
;j;a tajd we;akï fuhg tl;= lsÍug tjkak editor@gossiplankanews.comGossip Lanka Previous News

Advertisements

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Gossip Lanka Stats