Advertisements

L U N U D E H I

Advertisement

Advertisement

Contact Gossip Editor

Gossip Lanka Latest

.x.akï iaghs,a
Y%S ,xlka
fmd,sàIshkaia j¾Ika



miq.sh ld,fha f,dj mqrd wdkafoda,khg ;=vqÿka ihsf.a .x.akï k¾;kh úúO fjkialïj,g ,lalrñka wka;¾cd,h ;=< bÈßm;ajqKd' ,xldfõ ùäfhda ks¾udKlrefjl= .x.akï k¾;k ùäfhdaj furg foaYmd,lhska fhdod úfkdaoh msKsi ilial< ixialrKhla fï Èkj, f*aianqla Tiafia yqjudrejkjd'
tys ckdêm;s uyskao rdcmlaI" úu,a ùrjxY" rks,a úl%uisxy"ux., iurùr"frdais fiakdkdhl fukau wk¾l,Sgo pß; y÷kajd§ ;sfnkjd'
ùäfhdaj my;ska


fuu ùäfhdafõ rEm rduq fm<la my;ska










ùäfhdaj ks¾udKh zfndlaldZ f.ks'
th uq,skau ksl=;a lr ;snQ f*aia nqla msgqj fu;ekska

__________________________
©2008-2014 Gossip Lanka News Email : info@gossiplankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.

Advertisements

I N S I D E L A N K A

Advertisement

Advertisements

Like us on Facebook

Gossip Lanka Stats

Photo Gallery

Advertisement