Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

,laia iqu;s fg,s iïudk 2012
ks¾foaYs; kï ,ehsia;=j

 
k§Id" fiañKs" iudê

fyd|u ks<s igfka


,nk foieïn¾ 2 jeksod nKavdrkdhl iïuka;%K Yd,dfõ§ mj;ajkakg kshñ; 2012 ,laia iqu;s fg,s iïudk Wf<f,a iïudk ,eîug kshñ; fg,s Ys,amSkaf.a ks¾foaYs; kdu ,ehsia;=j ±ka ksl=;aj ;sfnkjd'
mdGl Pkaofhka ckm%shu k¿ ks<shka yd fg,skdgH f;aÍfï lghq;a; mqj;am;a udOHfhka fjku meje;afjk w;r tys m%;sM, ksl=;a lrkafka W;aijh meje;afjk odgh'


ksl=;a lr ;sfnk ks¾foaYs; kï j,ska fujr fyd|u ks<sh f,i k§Yd" fiañKs yd iudê ,laisß ;r. jÈkjd'

fyd|u k¿jd f,i

frdIdka rùkaø" c.;a pñ, iu. fgdaks rKisxyo ;r. jÈkjd' fyd|u fg,s kdgH f,i lvfodr iajhxcd; yd mskair fodia;r fg,s kdgl fujr ;r. jÈkjd'

iïmQ¾K ,ehsia;=j my;ska


---------------------------------------
----- ගොසිප් ලංකා පාඨකයන්ට කෙරෙන මතක් කිරීමයි----
ඔබ මින් පෙර සම්බන්ධව සිටි ගොසිප් ලංකා නිවුස් ෆේස්බුක් පිටුව මේ වනවිට අවහිර වී ඇති බැවින් අලුතින් ඇරඹූ ගොසිප් ලංකා පිටුවට නැවත සම්බන්ධවන්න ලයික් බටනය ඔබන්න මෙතැනින්


Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat