Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

Advertisements

Contact Gossip Editor

ud,lf.a PdhdrEm we,anufhka

ud,l is,ajdf.a j;auka fmïj;sh ms<sn| wm Bfha PdhdrEmhla bÈßm;a l< miq wm fj; tjd ;sfnk Bfï,hl ±lafjkafka ud,l is,ajdg fmïj;shka fyda ys;j;shka /ila we;s fihls'
tfiau ÿñkao is,ajd Wohka;s l=,;=x. jeks ñ;=rka /ilao Tyqg isà'
ta PdhdrEm w;r Tyq .sks wú w; ord ,nd.;a PdhdrEmo ;sfnkjd'
my; m<jkafka tu PdhdrEm tl;=jhs
ish,a, n,kak fu;ekskaGossip Lanka Previous News

_
LUNUDEHI

Advertisements

Gossip Lanka Stats