Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

z;=ka fokdu
yß o`.hsZ


m%shidoa ÈhKshka .ek
uj lshhs


Ñ;%mg ks¾udKlre ÈfkaIa m%shidoaf.a ÈhKshka ;sfokd ±ka kj mrmqf¾ bÈßhg wd l,d Ys,amsKshkah'
fld<U frdah,a bkaiaááhqÜ cd;Hka;r mdif,a wOHdmkh ,enQ Tjqka jdih lrkafka kqf.af.dvh'
ÈklaIsg jhi 22 lao fYaIdøsg jhi 20 lao ;ju;a mdi,a hk Ykqøsg

jhi 15lao fjkjd'
;sfokdu f.or jev j,g olaI nj;a Whkakg msykakg yels nj;a Tjqkf.a uj lshkakSh'
;sfokdu o`. jqj;a ;sfokd w;ßka ÈklaIs ;rula wysxil nj;a fYIdøs yd Ykqøs w;sYh o`.ldr nj;a lshk uj Tjqka .ek lshk jeä úia;rh fujr kj,sh mqj;amf;a m< lr ;snqKd'
my; m<jkafka tu ,smshhs'
iïmQ¾K ,smsh lshjkak fu;ekska


Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat