Advertisements

L U N U D E H I

Advertisement

Advertisement

Contact Gossip Editor

Gossip Lanka Latest

foysj, mdi,a jEka wk;=rla
wo^18& WoEik foysj,oS mdi,a <uqka m%jdykh lrñka ;snQ jEka r:hla nia r:hl .eàfuka wk;=rg ,lajqKd'
fuu wk;=r .d¨ mdf¾ .,alsiai iqidk N+ñh wi<§ isÿj ;sfnkjd'
fï isoaêfhka ;=jd, ,enQ mdi,a isiqka 5la we;=¿ 9 fofkl= fï jk úg l¿fndaú, frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'
my; m<jkafka wk;=r isÿùfuka miq ,nd.;a PdhdrEmhs' ish,a, n,kak fu;ekska

PdhdrEm tõjd- OkqIal trx. iy iqfïO m%kdkaÿ

__________________________
©2008-2014 Gossip Lanka News Email : info@gossiplankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.

Advertisements

I N S I D E L A N K A

Advertisement

Advertisements

Like us on Facebook

Gossip Lanka Stats

Photo Gallery

Advertisement