Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

fmd,sish iaud¾Ü I¾Ü jevìug myrÿka miq
memrdis PdhdrEm tl;=j

miq.shod lgqkdhl we;sjQ isoaêfhaoS fmd,sish jevìï we;=,g f.dia myroSï yd fjä ;eîï l< njg úúO fpdaokd t,a, jqKd' kuq;a fï .ek Tmamq flreK idOl wvqjQ w;r oekg isÿ lrk mÍlaIK j,oS fï .ek jeäÿr f;dr;=re fidhd n,k nj;a jd¾;d jqKd' lgqkdhl iaud¾Ü I¾Ü wdh;kh we;=<g fmd,sish msúi myrÿka miq wjia:dfõ tys isá fiajlhska ,nd.;a memrdis PdhdrEm lsysmhla f.disma ,xld ksjqia fj; tjd ;sfnkjd'

fuu PdhdrEm w;r ìu jegqK fjä WKavo ;sfnk w;r tu wdh;kfha ueIska midre lrf.k fjä ;eîï isÿ lr ;sfnk njo we;eï PdhdrEm fmkakqï lrkjd'
my; m<jkafka ta memrdis PdhdrEmhs
ish,a, n,kak fu;ekska

Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat