I N S I D E L A N K A

Advertisements

Contact Gossip Editor

Gossip Lanka Latest

ñia j¾,aâ 2011 i|yd ,xldj ksfhdackh lrkaksh f;dard.ekSu i|yd mj;ajk ñia Y%S ,xld ;r.h ,nk 19 jkod .,odÍ fydag,fha§ mj;ajkakg kshñ;h'forK iy ùÜ wkq.%yfhka mj;ajk fï ;r.fha wfmalaIsldjka 62 lska 10 foffkl= ±kgu;a f;dard wjikah' my; m<jkafka tu wjika ;r.ldßhka miq.sh ld,h mqrd úúO biõj,g iyNd.Sùfï§ ,nd/;a PdhdrEm tl;=jls'


Gossip Lanka Previous News

.

Gossip Lanka Videos

Gossip Lanka Trends

Gossip Lanka Photo Gallery

Advertisement

Like us on Facebook

Gossip Lanka Stats