Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest NEWS

Contact Gossip Editor

T R E N D I N G

Latest Picture Collections

Advertisements


m%lg iskud ks<s wkqId fidkd,s kej; újdy Èúhg we;=¿ ù ;sfnkjd'
weh újdy ù ;sfnkafka kqjr yka;dk m%foaYfha j;= wêldrjrfhl= f,i lghq;= lrk bkaÈl iu.hs'
Tjqkf.a y÷kd.ekSu ÿrl:k mKsúv Tiafia isÿjQ nj;a bkaÈl wef.a fyd| rislfhl=j isá flfkl= nj;a wkqId lshd ;sfnkjd'

zug isoaO fjÉp yeu fohlau thd okakj taj ±kf.k ;uhs újdy fhdackdj thdu lf,a''wms fokakf. leue;a;g fï újdyh jqfka''Z wkqId lshkjd'
wef.a fmr újdyfha mdi,a hk jhfia mq;l=o isák w;r mdi,a fkajdisld.drfha kj;d isák Tyqo uilg jrla Tjqka fj; meñfKk nj weh mjikjd'
wkqId fï Èkj, ksjfia isg rEm,djkH lghq;= lrk njo mjikjd'


Read Comments Above 200    HERE                                                       Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Videos

Advertisement

Gossip Lanka Stats