Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

kdu,a Whk
kdu,af.a Ndrldr;ajhg

.,alsßhd.u msysá iqm%isoaO kdu,a Whk úfYaI Ndrldr uKav,hlg mejÍfï W;aijh wo wr,sh.y ukaÈrfha§ meje;aùug kshñ;h'

fuys§ md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaIf.a m%Odk;ajfhka hq;a Ndrldr uKav,hlg kdu,a Whk mejÍu isÿflf¾'fï ms<sn| fhdackdj f.kú;a ;sfnkafka" kdu,a Whfka jevjik jkjdiS rdyq, ysñhkah'

fuu Ndrldr uKav,fha f,alï f,i ckm;sf.a md¾,sfïka;= f,alï l=udrisß fyÜáf.a lghq;= lrkakgo kshñ;h'fuu .súiqu w;aika lsÍfï idlals lrejka yeáhg w.ue;s È'uq'chr;ak yd md'u' ta tia tï wiaj¾ lghq;= lrkq we;'
frdai ;srejdkd l÷jeá ksid fnfyúkau m%lg kdu,a Whk rlaIs;hla f,i 2005§  ckm;sjrhd kï l< w;r th fylaghdr 970l N+ñ Nd.hls'

Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat