Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Latest News

Advertisement

Trending

Contact Gossip Editor

pkakf.a w¨;a fl,a,
pkak fmf¾rd l,ska l, bkaÈhdfjka fyd| fyd| ks<shka ,xldjg y÷kajd fokafklah''ñka by; ,xldfõ iskudjg bkaÈhdfjkaa wdkhkh lf<a mQcd WuYxl¾h' weh ±ka ,xldfõ ks<shkag;a ;¾ckhls'''fujr Tyq ;j;a w¨;a ks<shla fuydg le|j,dh'
wehf.a ku phs;%s'flfia fj;;a bkaÈhdfõ§ lsisu Ñ;%mghl r`.md ke;s phs;%s 19 yeúßÈ YsIHdjls'weh nex.f,darfha mej;s pkakf.a iïuqL mÍlaIKhlska fuf,i iskudjg tkakg hhs' pkakf.a ó<`. Ñ;%mgh jk l,amdka;fha isyskfha r`.mEug wehj f;dardf.k ;sfí'
fï bßod is¿ñK mqj;amf;a m<jQ weh iu. l< iïuqL idlÉPdj

fu;ekska lshjkak---------------------------------------
----- ගොසිප් ලංකා පාඨකයන්ට කෙරෙන මතක් කිරීමයි----
ඔබ මින් පෙර සම්බන්ධව සිටි ගොසිප් ලංකා නිවුස් ෆේස්බුක් පිටුව මේ වනවිට අවහිර වී ඇති බැවින් අලුතින් ඇරඹූ ගොසිප් ලංකා පිටුවට නැවත සම්බන්ධවන්න ලයික් බටනය ඔබන්න මෙතැනින්


Gossip Lanka Previous News

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Magazine

Advertisement

Gossip Lanka Videos

Like us on Facebook

Latest Picture Collections

Gossip Lanka Stat