f.disma ,xld fjda,a werfò
f.disma ,xld wo isg y÷kajdfok ì;a;sh (Wall) Tfí woyia PdhdrEm ùäfhda yqjudrej i|yd jeä bvla imhk wmQre wjldYhls'
ñ;=re oug kj wre;la imhk iudc cd,hls'
tys idudðl;ajh ,nkakg fï Tng flfrk werhquhs''
www.wall.gossiplankanews.comAdvertisements

I N S I D E L A N K A

Advertisement

Gossip Lanka Latest

Advertisements

L U N U D E H I

Advertisement

Gossiplanka Photo Gallery

Advertisements

Gossip Lanka Stats

Contact Gossip Editor

Like us on Facebook

Advertisement